Dance 2B

PARK SERVICES DEPARTMENT- 7530 Oak Park, Niles
847-647-6777


Jim Majewski
Superintendent of Facilities


Matt Schiller
Superintendent of Parks

 

Dave Skoglund
Facility Tradesman


Edmond Bahi
Facility Tradesman

Tom Fontana 
Facility Tradesman 


Demi Gonzalez
Groundsman


Mark Dounis
Groundsman

 Joey LoVerde
Groundsman

 

Steve Dryer
Mechanic

 

                                             

                                                         

Fall Featured Image 2
Fall Featured Image 1
Fall Featured Image 0
Fall Featured Image 5
Fall Featured Image 3